Yazar: Bülent AYDIN

2005 yılında kurulan Etkin Patent' in kurucu ortağı olup, 17 yıldır Yurtiçi/Yurtdışı şahıs ve şirketlere marka, patent, tasarım başvuru, tescil ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Ayrıca, marka şehir proje kapsamında patent, web tasarım, emlak, OSGB hizmet alanlarında, kendisi ve sahibi olduğu Etkin Patent nam ve hesabına 2014 yılında 210 adet yeni marka geliştirmiş ve bu markaların tümü kendisine özel web sayfaları ve sosyal medya hesaplarıyla birlikte aktif olarak hizmet vermektedir.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada….. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 02/07/2014 tarih ve 2013/203-2014/152 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava, 6100 sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken HUMK’nın 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin reddiyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra, dava dosyası için Tetkik Hakimi ….. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar,…

Read More

·  BÖLÜNMÜŞ PATENT BAŞVURUSU · 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 45 ] · 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 54 ] · 551 S. PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKM… [ Madde 56 ] “İçtihat Metni” Taraflar arasında görülen davada (Ankara Üçüncü Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)’nce verilen 24.06.2008 tarih ve 2007/223-2008/187 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada Konya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 20/10/2015 gün ve 2015/299 – 2015/556 sayılı kararı onayan Daire’nin 05/06/2018 gün ve 2016/13774 – 2018/4277 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili ve katılma yoluyla davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin 1993 yılında faaliyete başladığını, gerek ticaret unvanında gerekse adına tescilli 2006/20239 nolu markasında “varçok” ibaresini kullandığını, davalı…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL 2.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTÜRK MİLLETİ ADINATaraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 03/11/2015 gün ve 2011/38 – 2015/242 sayılı kararı onayan Daire’nin 21/06/2017 gün ve 2016/1173 – 2017/3949 sayılı kararı aleyhinde davalı-karşı davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı-karşı davalı vekili, müvekkilinin 2010/04217 no ile TPMK’ya “Turuncu Hesap” ibaresi için marka başvurusunda…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 26/04/2016 tarih ve 2014/69-2016/127 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davalı … vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalının 2011/42619 sayılı … ibareli marka başvurusuna müvekkili tarafından itiraz edildiğini, itirazın … tarafından nihai olarak reddedildiğini, dava konusu … ibareli marka başvurusunun müvekkilinin … ibareli markası ile ilişkilendirme ihtimali…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada …3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 13/10/2015 tarih ve 2014/389-2015/618 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin 1985 yılından bu yana “… …” ticari unvanı ile … ilinde gelinlik üretimi ve pazarlaması yaptığını, “… Gelinlik” ticari unvanı ile … Esnaf Sanatkarlar Sicil Memurluğuna ve Vergi Dairesinde kaydının bulunduğunu,…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 30/05/2013 gün ve 2011/356-2013/271 sayılı kararı onayan Daire’nin 02/07/2014 gün ve 2013/14074-2014/12707 sayılı kararı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Davacıların İddia ve Görüşleri Davacılar vekili, müvekkillerinden …’in dünyaca ünlü moda tasarımcısı olduğunu, başta gözlükler olmak üzere mücevherler, giysiler, ayak giysileri ve giysi aksesuarları tasarladığını, müvekkillerinin…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : …FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada …Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31/05/2012 tarih ve 2005/18-2012/104 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin dünyaca tanınmış “…” markası ve ilgili şekil, logo, yazı, sözcüklerin hak sahibi olduğunu, davalıların “JUMP” markası altında ticaretini yaptıkları ayakkabılarla müvekkiline ait tescilli “…” markasının ayrılmaz ve ayırt edici parçası ve…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 22/05/2012 tarih ve 2011/274-2012/266 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, davalının ulusal düzeyde yayın yapan gazete, televizyon ve internet sitelerinde … isimli bir karakter kullanarak … ile Kırmızı reklam serisi yayınladığını, … isimli karakterin müvekkilinin Turkcell ve Turkcell-im unvan ve servis hizmetlerini…

Read More

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ :FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada … Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 14/…/2010 tarih ve 2010/277-2010/247 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen …/03/2013 günü hazır bulunan davacı vekili Av. …ile davalı vekili Av. … dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacının İddia ve Görüşleri Davacı vekili, müvekkilinin … nezdinde 35. sınıf…

Read More